Essay on Raksha Bandhan in Punjabi for Class 7 Students

Essay on Raksha Bandhan in Gujarati

“ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਰਕ਼ਸ਼ਾ ਬੰਧਨ’ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ ਦਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਦੇਸ਼ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਲਾਈ ‘ਤੇ ਰਾਖੀ ਬਾਂਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲੀਵਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਹਿਮੀਅਤ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ।”

Hello, young readers, and welcome to this special blog dedicated to the colorful and emotionally rich festival of Raksha Bandhan! As Class 7 students, you’re at an age where you’re beginning to explore and understand the significance of cultural celebrations and family bonds in a deeper way. This article aims to provide you with thought-provoking Essay on Raksha Bandhan in Punjabi for Class 7 that explore the layers of meaning and tradition embedded in the festival of Raksha Bandhan.
The topic for our discussion is “Raksha Bandhan,” a term that combines “Raksha,” meaning protection, and “Bandhan,” signifying a bond. This festival epitomizes the love, trust, and sense of security between siblings. It’s not just about tying a thread around a brother’s wrist; it’s an intricate tapestry of emotions, customs, and shared memories.
In India, where family values are deeply rooted, Raksha Bandhan holds a place of significant importance. Whether you’re interested in the historical aspects, the varied ways it’s celebrated across the nation, or the modern interpretations of this age-old tradition, our essays will give you a comprehensive understanding of this beautiful festival.
So, sit back and explore the heartwarming world of Raksha Bandhan, a festival that transcends age, religion, and geographical boundaries yet remains firmly rooted in the essence of family love.

Essay 1: ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ (Sweetness of Rakhi) : Essay on Raksha Bandhan in Punjabi for Class 7

ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ‘ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਕਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਿ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। This is an essay on rakhi in punjabi language.

Essay 2: ਸੰਗ ਸਾਥ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ (Significance of Togetherness) : Raksha Bandhan Essay in 150 words

ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਬੇਅੱਦਬੀਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸਤ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਧਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿਤ੍ਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੇਅੱਦਬੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇਅੱਦਬੀਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਯਹ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬਹਨ-ਭਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਨਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸਾਥ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰਮਪਰਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੁਹਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਬਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਨਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਅਵਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਮੋਹਬਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਹੰਬੁਧਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੁਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਥ ਦੇ ਮੂਲ ਮੂੰਹੂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਬਾਰਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਜੋਘ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਸੀ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਦਰਕ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Essay 3: ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ (Holiest Bond) :

ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣ ਅਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਲਾਈ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਯਾਦਾਂ ਤਜਰਬਾਤ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਪਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਹੰਬੁਧਿ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਮਿਟ ਮੁਸਕਾਨ ਲਈ ਸੱਜੀਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੈਯਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਧਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਸ਼ਿਵ ਭਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਤਮ ਰੱਖੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਿਦਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸਮਾਰਕ:

ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੇਅੱਦਬੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਨਬੰਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਆਪਸੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੇ ਸਾਥ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸੇ ਮੀਠੀ ਯਾਦਗਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿ਷ਕਾਸ਼ਨ:

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਵ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਂਸ਼ਾ ਸਾਥ ਜੀਉਂਦੇ ਆਪਸੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਅਤਮ ਮੀਠਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮੌਕਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਠੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੂਲ ਮੁੰਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਸਿਦਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

So this was the article on Essay on Raksha Bandhan in Punjabi for Class 7. In this article, we explored the beautiful festival of Raksha Bandhan, a celebration that transcends mere rituals and symbolizes the unbreakable bond of love between siblings. The significance of this festival goes beyond the tying of a simple thread; it embodies the promise of protection, care, and support that siblings offer to each other.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *